Επίσκεψη κλιμακίου της Τοπικής Λαδεμπορικής Πειραιά στο τσίρκο MEDRANO για απόκτηση τεχνογνωσίας